Algemene voorwaarden

BELANGRIJK: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Twizzi.nl. Klusveiling.nl BV houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik, informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. U dient deze Algemene Voorwaarden regelmatig opnieuw te bekijken. Door het gebruik van Twizzi.nl, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen respectievelijk de volgende betekenissen (waarbij verwijzingen naar het enkelvoud eveneens een verwijzing naar het meervoud impliceren):

 • Klusveiling.nl BV: de vennootschap Klusveiling.nl BV, H.J.E Wenckbachweg 150F, 1096 AR Amsterdam en met KvK nummer 59299622 en BTW nummer NL8534.10.860.B01
 • Twizzi: het portaal dat toegankelijk is via Twizzi.nl.
 • Opdracht: een omschrijving van een werk of een dienst door een Gebruiker publiek geplaatst op Twizzi.
 • Prijsvoorstel: een niet-bindende prijsindicatie voor de uitvoering van een werk of het verrichten van een dienst, zoals omschreven in een Opdracht.
 • Gebruiker: eender welke (al dan niet geregistreerde) bezoeker van Twizzi.
 • Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich via Twizzi registreert om een Opdracht te kunnen publiceren ('plaatsen') met het oog op het vernemen van reacties dan wel Prijsvoorstellen m.b.t. een Opdracht.
 • Betalende Opdrachtgever: een Opdrachtgever die niet-kosteloos gebruikmaakt van Twizzi.
 • Niet-betalende Opdrachtgever: een Opdrachtgever die kosteloos gebruikmaakt van Twizzi.
 • Vakman: een natuurlijke persoon of rechtspersoon zich via Twizzi heeft geregistreerd om een Prijsvoorstel te kunnen meedelen m.b.t. een Opdracht.
 • Betalende Vakman: een vakman die zich als dusdanig via Twizzi heeft geregistreerd voor een niet-kosteloze gebruiksformule.
 • Niet-betalende Vakman: een Vakman die zich als dusdanig via Twizzi heeft geregistreerd voor een kosteloze gebruiksformule.
 • Actie: handeling van Vakmannen zoals het reageren op opdrachten, een Prijsvoorstel doen, het versturen van privé-berichten.
 • Forum: het communiceren tussen Vakmannen enerzijds en Opdrachtgevers anderzijds op Twizzi, waarbij Vakmannen vragen kunnen stellen over Opdrachten die door Opdrachtgevers beantwoord worden.
 • Bedrijvengids: de bedrijvengids die via Twizzi kan geconsulteerd worden.
 • Gedragcode: de code zoals omschreven onder 6.


2. Contact

2.1. Klusveiling.nl BV kan gecontacteerd worden via de contactgegevens aangegeven op de pagina 'Contact'.


3. Bijzondere voorwaarden en voorwaarden gehanteerd door de Gebruiker

3.1. Indien de via Twizzi aangeboden gebruiksformules onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

3.2. De eventuele algemene voorwaarden (m.i.v. aankoopvoorwaarden) van Gebruikers worden verworpen, tenzij uitdrukkelijk, en schriftelijk, anders werd overeengekomen.


4. Gebruik en functies van Twizzi

4.1. Twizzi kan door elke Gebruiker gebruikt worden om:

 • de Bedrijvengids te consulteren;
 • Opdrachten in beperkte mate te consulteren (waarbij de foto's en andere bijlagen slechts in 'thumbnail'-formaat verschijnen);
 • de openbare communicatie op het relevante Forum voor betreffende Opdracht te volgen;
 • de eventuele beoordeling(en) die Opdrachtgevers reeds gemaakt hebben over Vakmannen, n.a.v. de uitvoering van een werk of een dienst omschreven in een Opdracht, te consulteren.

4.2. Door een ingelogde Gebruiker kan Twizzi bovendien gebruikt worden om:

 • de contactgegevens van de Vakmannen te gebruiken via een intern mailsysteem.

4.3. Door een ingelogde Opdrachtgever kan Twizzi gebruikt worden om:

 • Opdrachten in al hun details te consulteren;
 • een Opdracht te laten weergeven, teneinde Prijsvoorstellen te vernemen van Vakmannen;
 • een beoordeling van een Vakman te geven n.a.v. de uitvoering van een werk of een dienst omschreven in een Opdracht.

4.4. De in artikel 4.3 bedoelde beoordeling kan een korte omschrijving omvatten van het werk dat de Vakman geleverd heeft. Vakmannen en Opdrachtgevers aanvaarden uitdrukkelijk dat deze beoordeling openbaar is voor alle ingelogde gebruikers, en dat bepaalde identiteitsgegevens die zij bij hun registratie hebben meegedeeld, worden gepubliceerd in het kader van deze beoordeling (m.n. (1) (a) de familienaam, en de eerste letter van de voornaam van de Opdrachtgever, resp. (1) (a) de familienaam, en de eerste letter van de voornaam, dan wel (b) handelsnaam, en (2) vestigingsplaats (gemeente) van de Vakman).

4.5. Door een ingelogde Vakman kan Twizzi gebruikt worden om:

 • Opdrachten in detail te consulteren;
 • zich voor te stellen aan een Opdrachtgever, door een Prijsvoorstel mee te delen voor de uitvoering van een werk of een dienst omschreven in een bepaalde Opdracht;
 • zich voor te stellen in de Bedrijvengids;

4.6. Via het relevante Forum kunnen Opdrachtgevers en Vakmannen met elkaar communiceren over een Opdracht. De inhoud van deze communicatie is openbaar. Hetzelfde geldt voor de respectievelijke identiteitsgegevens die de betreffende Opdrachtgevers en Vakmannen bij hun registratie hebben medegedeeld ((1) (a) de familienaam, de eerste letter van de voornaam, dan wel (b) handelsnaam, en (2) vestigingsplaats (gemeente) van de Vakman). Twizzi verzorgt geen moderatie van vraag en antwoord, maar behoudt zich het recht voor om te controleren of de onderstaande Gedragscode wordt nageleefd en om desnoods tussen te komen. Indien bepaalde gegevens afgeschermd worden (bvb. doch niet uitsluitend, zoals e-mail adres en telefoonnummers), is het niet toegelaten om dit systeem te omzeilen.

4.7. De informatie opgenomen in de Bedrijvengids, is eveneens openbaar.

4.8. Via het interne mailsysteem van Twizzi kunnen ingelogde Gebruikers, Vakmannen en Opdrachtgevers met elkaar communiceren. Deze communicatie is niet openbaar. Klusveiling.nl BV doet zijn best om waar mogelijk spam en andere misbruiken te detecteren en te weren.

4.9. Opdrachtgevers kunnen beoordelingen plaatsen op Twizzi. Vakmannen kunnen niet eisen dat beoordelingen verwijderd worden. Vakmannen hebben evenwel een éénmalig recht van antwoord.

4.10. Indien aan Vakmannen gepersonaliseerde URL's worden toegekend, zal dit gebeuren op basis van beschikbaarheid, waarbij beschikbaarheid op geen enkele wijze kan gegarandeerd worden door Klusveiling.nl BV.

4.11. Indien aan Vakmannen gepersonaliseerde stickers worden verschaft zal dit gebeuren op basis van de gegevens door de Vakman in kwestie verschaft. Klusveiling.nl BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten.

4.12. Indien één van de formules voor Vakmannen voorziet in een of ander 'ongelimiteerd' (of aanverwant) gebruik, houdt dit telkens een gebruik in binnen de grenzen van het redelijke. Op geen enkele wijze impliceert dit een toelating van extreem hoge volumes.

4.13. Klusveiling.nl BV garandeert niet dat Twizzi constant online zal zijn, maar stelt alles in het werk om excessieve downtime te vermijden. Een gebruikelijke downtime wegens onderhoud van de server, updates, pannes van communicatienetwerken etc. is uiteraard onvermijdelijk.

4.14. Alle informatie die via Twizzi door Klusveiling.nl BV wordt gepubliceerd, kan te allen tijde door Klusveiling.nl BV gewijzigd, gecorrigeerd of geactualiseerd worden.


5. Afwijzing van aansprakelijkheid

5.1. Via Twizzi kunnen Opdrachtgevers en Vakmannen elkaar ontmoeten, en kennis nemen van de respectievelijke voorwaarden die zij zouden willen overeenkomen voor het uitvoeren van een werk of een dienst omschreven in een Opdracht. De verantwoordelijkheid van Klusveiling.nl BV beperkt zich tot de normale werking van Twizzi.

5.2. Klusveiling.nl BV maakt geen deel uit van de eventuele contractuele verhouding die tussen Vakman en Opdrachtgever zou ontstaan. Een contractuele verhouding tussen Vakman en Opdrachtgever kan pas tot stand komen nadat deze partijen rechtsreeks met elkaar gecontracteerd hebben. Klusveiling.nl BV raadt aan om deze Overeenkomsten schriftelijk vast te leggen; het interne mailsysteem van Twizzi is daarvoor geenszins geschikt.

5.3. In het kader van de exploitatie van Twizzi, treedt Klusveiling.nl BV niet op als borg, sterkmaker, vertegenwoordiger, agent, principaal, lasthebber, lastgever, vennoot of werkgever van enige Vakman dan wel Opdrachtgever.

5.4. De Vakman en de Opdrachtgever die met elkaar een overeenkomst sluiten, verbinden zich ertoe om Klusveiling.nl BV te vrijwaren voor elke vordering die de Opdrachtgever respectievelijk de Vakman tegen Klusveiling.nl BV zou instellen n.a.v. een geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of de uitvoering van genoemde overeenkomst.

5.5. De informatie die via Twizzi kan geconsulteerd worden over de Vakman en de Opdrachtgever, wordt louter ter beschikking gesteld voor eigen rekening en op eigen risico van de respectievelijke Vakman en Opdrachtgever die de informatie via Twizzi heeft doorgegeven. Klusveiling.nl BV en haar medewerkers (m.i.v. personeelsleden en bestuurders) dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van Twizzi dan wel de correctheid van de gegevens op Twizzi, m.i.v. (1) de inhoud van de Opdrachten, (2) de inhoud van de Bedrijvengids, (3) de inhoud (vragen en antwoorden) van de Fora, (4) de informatie die via het interne mailsysteem van Twizzi wordt gecommuniceerd. Evenmin dragen Klusveiling.nl BV en haar medewerkers (m.i.v. personeelsleden en bestuurders) enige verantwoordelijkheid m.b.t. (1) (a) de hoedanigheid of de solvabiliteit van de Opdrachtgevers of de Vakmannen, (b) de rechtmatigheid of de veiligheid van de werken of diensten omschreven in de Opdrachten, (c) de kwaliteit, volledigheid of wijze van uitvoering van de door de Vakmannen aangenomen werken of diensten, (d) de tijdige en/of volledige betaling door de Opdrachtgevers aan de Vakmannen, of voor (2) de geschiktheid van het interne mailsysteem van Twizzi voor enige communicatie die ertoe strekt om overeenkomsten tot stand te brengen, of om het bestaan daarvan te bewijzen.

5.6. Klusveiling.nl BV garandeert op geen enkele wijze dat Vakmannen voldoen aan enige wettelijke eisen (m.i.v. vestigingsvereisten en vereisten inzake het uitoefenen van gereglementeerde beroepen). De rubrieken waarin de Vakmannen staan vermeld, gelden evenmin als waarborg of indicatie voor het feit dat de betreffende Vakmannen over de vereiste erkenningen en/of vergunningen beschikken om werken of diensten aan ten nemen die onder deze rubriek zouden ressorteren; Alle informatie aangaande Vakmannen die aan Gebruikers, Opdrachtgevers wordt kenbaar gemaakt (bvb. doch niet uitsluitend: informatie uit de Kruispuntbank der Ondernemingen, Ondernemingsloketten, Belgisch Staatsblad, etc.) is louter informatief. Klusveiling.nl BV geeft hiermede enkel informatie van derden weer. Het is aan de Opdrachtgevers om zich naar behoren te informeren aangaande de desbetreffende Vakman.

5.7. Klusveiling.nl BV en haar medewerkers (m.i.v. personeelsleden en bestuurders) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit een gebrek in de via Twizzi toegankelijke of ontvangen informatie, bestanden, links of websites. Klusveiling.nl BV raadt de Gebruiker aan om een anti-virus programma en een 'firewall' te gebruiken.

5.8. Klusveiling.nl BV wijst elke aansprakelijkheid af wat betreft de correctheid van de informatie ten tijde van de weergave ervan via Twizzi, die door de Vakman zelf werd doorgegeven. Deze informatie betreft dus slechts een loutere indicatie naar best vermogen, en Klusveiling.nl BV raadt de Opdrachtgever, en elke andere Gebruiker van Twizzi aan om deze hoedanigheid zelf te controleren, voorafgaandelijk aan het sluiten van enige overeenkomst met een Vakman, indien deze hoedanigheid enigszins van belang is voor het sluiten van een overeenkomst met de Vakman. Hetzelfde geldt voor de hoedanigheid van de Vakman die voortvloeit uit het lidmaatschap van een vakvereniging of federatie.

5.9. Klusveiling.nl BV behoudt zich het recht voor gebruik te maken van servers eender waar ter wereld, of om data eender waar te wereld op te slaan. Klusveiling.nl BV is niet gehouden om Gebruikers te informeren aangaande wijzigingen op dit vlak. Klusveiling.nl BV is niet aansprakelijkheid voor enige nadelige gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de Gebruiker.

5.10. Wat betreft de intellectuele eigendomsrechten van derden wordt verwezen naar de onderstaande bepalingen ter zake.

5.11. Klusveiling.nl BV behoudt zich het recht voor om accounts van Vakmannen af te sluiten. In voorkomend geval zal Klusveiling.nl BV op geen enkel wijze enige vergoeding verschuldigd zijn. Indien een account van een Vakman afgesloten wordt, zal Klusveiling.nl BV dienaangaande de reden kenbaar maken. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.

5.12. Enige aansprakelijkheid van Klusveiling.nl BV is steeds beperkt tot de bedragen die een Vakman betaald heeft aan Klusveiling.nl BV, met een maximum gelijk aan deze bedragen betaalbaar op jaarbasis. Klusveiling.nl BV kan op geen enkel ogenblik en op geen enkel wijze aansprakelijk gesteld worden voor een verlies van klanten, verlies van inkomen, gederfde winsten, etc.


6. Doelpubliek en Gedragscode

6.1. Het is de Gebruiker enkel toegestaan om Twizzi te gebruiken indien hij meerderjarig en handelingsbekwaam is, en niet (tijdelijk of definitief) uitgesloten werd door Klusveiling.nl BV wegens misbruik van Twizzi.

6.2. De Gebruiker (Opdrachtgever, Vakman of andere), verbindt zich ertoe om bij het gebruik van Twizzi:

 • enkel correcte, volledige en actuele informatie mee te delen, en de meegedeelde informatie onmiddellijk te corrigeren wanneer deze niet meer correct, volledig en actueel is (Klusveiling.nl BV behoudt zich het recht voor om informatie van welke aard dan ook, geplaatst door Gebruikers, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen);
 • geen inhoud, objecten of bestanden te plaatsen onder rubrieken die niet van toepassing zijn;
 • geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden, geen inbreuk te maken op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele rechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken), en geen contractuele verbintenissen t.a.v. derden te schenden;
 • geen misleidende, onnauwkeurige, lasterlijke, smadelijke, illegale, onfatsoenlijke, pornografische, erotische, sex- of contactzoekende informatie te verspreiden, of informatie die strijdig is met de openbare orde en/of de goede zeden;
 • altijd beleefd en hoffelijk te blijven, ook bij het gebruik van het interne mailsysteem, de Fora en/of de beoordeling van een Vakman; # Vakmannen niet op een onrechtmatige wijze te benadelen;
 • Twizzi niet te misbruiken door bvb. de Prijsvoorstellen te manipuleren, of het uitbrengen ervan, of het beoordelings- dan wel het feedback-systeem te ondermijnen, bvb. door beoordelingen of feedback te geven i.v.m. Vakmannen zonder er een overeenkomst mee gesloten te hebben;
 • Twizzi niet te gebruiken om spam of kettingbrieven te verzenden, of piramidespelen te organiseren, of de persoonsgegevens die via Twizzi geconsulteerd kunnen worden te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • Twizzi niet te gebruiken voor commerciële doeleinden, andere dan (1) het consulteren van of adverteren via de Bedrijvengids, of (2) het in contact treden met Vakmannen of Opdrachtgevers in het kader van een Opdracht. Het is Vakmannen aldus niet toegelaten om Opdrachtgevers/Gebruikers te benaderen voor enige andere doeleinden, bvb. doch niet uitsluitend het verzenden van ongevraagde communicaties ('spamming'). Persoonlijke gegevens van Opdrachtgevers/Gebruikers verzamelen is op geen enkel wijze toegestaan. In geval van enige handeling van een Vakman in strijd met deze bepaling, zal deze aan Klusveiling.nl BV zonder ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst een minimum forfaitaire schadevergoeding van 1.000 EUR per handeling verschuldigd zijn (waarbij elke (persoonlijk) gegeven zal gelden als één handeling), onverminderd het recht van Klusveiling.nl BV om hogere werkelijke schadevergoeding te eisen dan wel andere maatregelen te nemen teneinde dergelijke inbreuken te verhinderen dan wel te beperken.
 • Twizzi niet derwijze te gebruiken dat de reputatie of de belangen van Klusveiling.nl BV of Twizzi worden geschaad;
 • geen schadelijke of hinderende inhoud, objecten, bestanden (zoals virussen), of links naar schadelijke websites, te plaatsen of mee te delen via een Opdracht, via een Forum betreffende een Opdracht, of via het interne mailsysteem;
 • de intellectuele rechten (zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken) van Klusveiling.nl BV te respecteren, en geen informatie te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden en/of openbaar mee te delen, die het voorwerp is van de intellectuele rechten van Klusveiling.nl BV;
 • geen computerpiraterij of 'hacking' te plegen tegen het systeem of de server(s) van Twizzi.
 • te aanvaarden dat Klusveiling.nl BV expliciete toestemming heeft om de door de Gebruikers opgegeven informatie aan te wenden voor het uitoefenen van haar activiteiten.

6.3. De Gebruiker (Opdrachtgever, Vakman of andere), verbindt zich ertoe om:

 • zijn accountgegevens (m.i.v. het persoonlijk paswoord) niet zonder de toestemming van Klusveiling.nl BV door te geven een derden;
 • de vertrouwelijkheid van zijn accountgegevens (m.i.v. het persoonlijk paswoord) te beschermen, en daarvoor de gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen;
 • geen gebruik te maken van de accountgegevens van derden (ook al zouden deze derden daar de toestemming voor gegeven hebben);

6.4. Klusveiling.nl BV behoudt zich het recht voor om de gebruikersaccounts te schorsen of te annuleren wanneer de betreffende Niet-betalende of Betalende Vakman zich niet houdt aan deze Gedragscode. Bovendien behoudt Klusveiling.nl BV zich het recht voor om in een dergelijk geval slechts in een beperkte of een vertraagde toegang tot Twizzi te voorzien. Indien een niet-betalende account lange tijd niet gebruikt wordt, of niet bevestigd wordt, kan Klusveiling.nl BV de betreffende account annuleren. Klusveiling.nl BV behoudt zich het recht voor om desgevallend de bevoegde instanties in te lichten wanneer deze Gedragscode geschonden wordt, en om de gegevens van de in overtreding zijnde Gebruiker door te geven.


7. Financiële voorwaarden (Vakmannen)

7.1. Klusveiling.nl BV biedt een aantal gebruiksformules aan voor het gebruik van Twizzi, die via deze link kunnen geconsulteerd worden. Bepaalde gebruiksformules zijn gratis, voor andere wordt een vergoeding aangerekend.

7.2. De inschrijving op een gratis gebruiksformule geeft slechts beperkte toegangsrechten tot Twizzi, die bovendien te allen tijde kunnen beperkt (maar ook uitgebreid) worden door Klusveiling.nl BV.

7.3. De betalende gebruiksformules (abonnementen, al dan niet recurrent), alsook de opwaardering en/of verlenging van een account, worden aangeboden onder opschortende voorwaarde van effectieve ontvangst van betaling door Klusveiling.nl BV. Klusveiling.nl BV behoudt zich het recht voor om af te zien van een bestelling indien de betaling niet ontvangen werd binnen 14 (veertien) dagen. De facturatie door Klusveiling.nl BV voor de betalende gebruiksformules geschiedt uitsluitend via elektronische weg. Facturen worden pas opgesteld na ontvangst van betaling. De Betalende Vakman erkent de rechtsgeldigheid en de bewijskracht van deze facturatie, zodat deze gelijkstaat met de bewijskracht van een geschrift. De betaling geschiedt elektronisch via een 'payment provider' (bvb. Igenico, Twikey) naar keuze van Klusveiling.nl BV, of via bankoverschrijving. Voor betalingen per bankoverschrijving wordt er een administratiekost aangerekend. Klusveiling.nl BV heeft de nodige voorzieningen getroffen om betalingstransacties veilig te laten geschieden, dit betreft een inspanningsverbintenis geen resultaatsverbintenis. De voorwaarden van deze 'payment providers' en desgevallend van de betrokken kaartuitgevers zijn van toepassing. Klusveiling.nl BV is geen partij bij de contractuele relatie tussen (1) de Betalende Vakman en de financiële instelling(en) via dewelke de betaling geschiedt, of (2) de betrokken kredietkaartuitgever. Indien er gekozen wordt voor recurrente elektronische betalingen en de Vakman wenst dit stop te zetten dient de Vakman dit zelf onder MijnTwizzi te desactiveren. De betalende gebruiksformules dienen minstens 7 werkdagen voorafgaand aan het voorziene einde van de formule beëindigd te worden. Een beëindiging van een gebruiksformule impliceert niet het einde van een SEPA-mandaat. Indien in het kader van de SEPA regelgeving verzocht wordt tot terugbetaling impliceert dit niet dat de gebruiksformule gratis is. Er dient in ieder geval betaald te worden voor de gebruiksformule en er zal steeds een forfaitaire bijkomende vergoeding van minstens 150 EUR excl. BTW aangerekend worden.

7.4. Eén van de betalende gebruiksformules is de Pro formule.

7.5. Sommige gebruiksformules voorzien het aankopen van extra Acties. Deze Acties zijn maximum geldig voor een periode van 3 maanden vanaf de aankoop. Extra aangekochte Acties zullen steeds voorafgaand aan eventuele inbegrepen Acties aangewend worden. Om extra aangekochte Acties te kunnen aanwenden is steeds een betalende gebruiksformule vereist.

7.6. Vakmannen hebben de mogelijkheid om extra vakgebieden te activeren voor een periode van 3/6/12 maanden tegen een bijkomende maandelijkse vergoeding zoals weergegeven op Twizzi. Vakmannen dienen er rekening mee te houden dat ze een Pro formule moeten hebben gedurende de hele periode waarvoor ze de vakgebieden activeren, bij gebreke waaraan de vakgebieden niet actief zullen zijn zonder enige terugbetaling. Vakmannen zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

7.7. Behoudens facturen die contant betaalbaar zijn betreft de betalingstermijn 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. Vanaf de vervaldag is van rechtswege een verwijlsintrest verschuldigd aan de intrestvoet zoals bepaald door artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaand saldo, onverminderd vergoeding voor een incassobureau, gerechtskosten, rechtsplegingsvergoeding en gerechtelijke intresten.

7.8. De eventuele voordelen aangeboden door derden in het kader van betalende gebruiksformules, zijn slechts geldig voor de tijdsperiode van het betreffende abonnement. Deze voordelen zijn onoverdraagbaar. Klusveiling.nl BV behoudt zich het recht voor om deze voordelen, tijdens de duurtijd van lopende abonnementen, te vervangen door andere, gelijkwaardige voordelen van derden, in functie van de duurtijd van de betreffende contracten met derden.

7.9. De verbintenis van de Betalende Vakman tot betaling voor zijn betalende gebruiksformule, wordt niet geschorst door enig gebrek in de uitvoering van een verbintenis in hoofde van Klusveiling.nl BV, of door enige ingebrekestelling vanwege deze Vakman aan Klusveiling.nl BV.

7.10. Klusveiling.nl BV is geen terugbetaling verschuldigd indien een gebruiksformule geschorst werd wegens het niet naleven van de bovenstaande Gedragscode.

7.11. Uitgevoerde betalingen zijn niet terugbetaalbaar, ook niet indien de Vakman zelf verzoekt om een account te sluiten.

7.12. Tenzij anders weergegeven zijn alle bedragen exclusief BTW.


8. Financiële voorwaarden (Opdrachtgevers) - herroepingsrecht

8.1. Opdrachtgevers kunnen opteren om kosteloos gebruik te maken van Twizzi. Het betreft dan Niet-betalende Opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen opteren voor een niet-kosteloze formule. In dit geval betreft het Betalende Opdrachtgevers.

8.2. Betalende Opdrachtgevers kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: (1) Een Opdracht gedurende 7 dagen automatisch omhoog laten plaatsen op een zelfgekozen tijdstip voor €12,50 inclusief BTW, en (2) Een Opdracht harder laten opvallen gedurende 7 dagen door deze een andere achtergrondkleur te geven voor €7,50 inclusief BTW. Technische verwerking kan even duren. In beide gevallen is de Opdrachtgever er zelf verantwoordelijk voor dat een Opdracht nog voldoende lang actief is wanneer voor één van de betalende mogelijkheden wordt gekozen.

8.3. Voor deze bedragen wordt geen factuur opgemaakt, een factuur kan desgewenst opgevraagd worden. Er worden geen betalingen per overschrijving aanvaard. De betaling geschiedt elektronisch via een 'payment provider' (bvb. Mollie) naar keuze van Klusveiling.nl BV. Klusveiling.nl BV heeft de nodige voorzieningen getroffen om betalingstransacties veilig te laten geschieden, dit betreft een inspanningsverbintenis geen resultaatsverbintenis. De voorwaarden van deze 'payment providers' en desgevallend van de betrokken kaartuitgevers zijn van toepassing. Klusveiling.nl BV is geen partij bij de contractuele relatie tussen (1) de Betalende Opdrachtgever en de financiële instelling(en) via dewelke de betaling geschiedt, of (2) de betrokken kredietkaartuitgever. Opteren voor een niet-kosteloze formule is pas definitief na ontvangst van betaling. Het verwerken van de betalingen kan even duren.

8.4. Consumenten hebben recht op 14 dagen bedenktijd, de uitvoering start evenwel onmiddellijk en duurt slechts 7 dagen zodat de bedenktijd de facto maar maximum 6 dagen kan bedragen. In voorkomend geval zal terugbetaling pro rata gelden.

8.5. In geval van overmacht of bij technische storingen is Klusveiling.nl BV niet verantwoordelijk voor niet-kosteloze formules die niet zichtbaar zijn.

8.6. Klusveiling.nl BV is geen terugbetaling verschuldigd indien een gebruiksformule geschorst werd wegens het niet naleven van de bovenstaande Gedragscode.

8.7. Uitgevoerde betalingen zijn niet terugbetaalbaar, tenzij anders uitdrukkelijk voorzien.

8.8. De bedragen betreffende Opdrachtgevers zijn altijd bedragen inclusief BTW.


9. Intellectuele eigendom

9.1. De structuur en de inhoud (m.i.v. de vormgeving, teksten, bladschikking, logo's, iconen, data, bestanden, broncode, objectcode) van Twizzi is beschermd door intellectuele eigendomsrechten (zoals merkenrechten, auteursrechten, rechten van producenten van databanken), die eigendom zijn van Klusveiling.nl BV dan wel van rechthebbende derden.

9.2. Het is de Gebruiker slechts toegestaan om deze structuur en inhoud te gebruiken in het kader van zijn bezoek aan Twizzi. Afgezien daarvan, zal niets in deze voorwaarden uitgelegd worden als een licentie van Klusveiling.nl BV voor de Gebruiker, of als overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker. Elke vorm van reproductie, bewerking, vertaling of openbare mededeling van de auteursrechtelijk beschermde werken meegedeeld via Twizzi is verboden. Elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van Twizzi is verboden; hetzelfde geldt voor een herhaalde en systematische opvraging en/of hergebruik van niet-substantiële delen van de inhoud van Twizzi, die niet kadert in het normale gebruik van Twizzi (het ontmoeten van Opdrachtgevers of Vakmannen in het kader van een specifieke Opdracht) en/of die aan de rechtmatige belangen van Klusveiling.nl BV een ongerechtvaardigde schade, m.i.v. een louter commercieel of concurrentieel nadeel.

9.3. Klusveiling.nl BV wijst elke aansprakelijkheid af m.b.t. inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden die zouden kunnen ontstaan door de plaatsing van informatie op Twizzi door een Gebruiker, of de communicatie van informatie via Twizzi door een Gebruiker.


10. Privacy

10.1. De Gebruiker verklaart zich akkoord met het Privacybeleid van Klusveiling.nl BV, te consulteren via deze "link" .


11. Disclaimer

11.1. De Gebruiker verklaart zich akkoord met de Disclaimer van Klusveiling.nl BV, te consulteren via deze "link".


12. Ondeelbaarheid - afstand van rechten

12.1. Indien enige bepaling onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en geldigheid niet beïnvloeden van andere bepalingen, en evenmin van dat deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet strijdig is met dwingend recht. Klusveiling.nl BV behoudt zich het recht voor dergelijke bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die er zo dicht mogelijk bij aanleunen. Geen enkel bepaling kan geacht worden een afstand van enig recht in hoofde van Klusveiling.nl BV in te houden.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op de totstandkoming, interpretatie, geldigheid en uitvoering van de overeenkomst tussen Klusveiling.nl BV en de Gebruiker is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

13.2. Behoudens andersluidende wetsbepaling van dwingend recht (bvb. ter bescherming van de consument), zijn de hoven en rechtbanken te Antwerpen uitsluitend bevoegd voor elk geschil dat zou rijzen omtrent de interpretatie, geldigheid en uitvoering van dergelijke overeenkomst.

Laatste aanpassing op: 24/03/2018

Plaats een opdracht